Meer over de oudervereniging

Algemene informatie.

Bestuur.
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:

Voorzitter : Wieneke Jöris
Penningmeester : Astrid Fransen
Secretaris : Sandy Brouwers
Bestuursleden : Kim Donkers, Marieke Ottenheim, Ineke Donkers, Anja de Bijl, Anneke Maes.
Teamlid : Hetty Oosterveen

Vergaderen.
De oudervereniging vergadert vijf keer per jaar.
Notulen worden na goedkeur geplaatst op het ouderportaal.
Bij elke vergadering is een teamlid aanwezig.

Ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op 25 euro per
leerling. De samenstelling van dit bedrag is bedoeld voor allerlei activiteiten voor leerlingen die op school plaatsvinden zoals sinterklaasviering, kerstviering en dergelijke en voor de reisvergoeding voor de ouders die rijden. Voor het jaarlijkse schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd.
Wij vragen u deze bijdrage vóór 1 oktober over te maken op rekeningnummer
10.62.78.614 ten name van oudervereniging De Peelparel.

Samenwerking.
Door een goede samenwerking met ouders, de teamleden en de oudervereniging wordt de betrokkenheid van de ouders met de school vergroot en worden de algemene belangen van leerlingen en ouder behartigd. Door deze ondersteuning kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden.
Oproepen voor ouderhulp verlopen via ouderportaal.

Procedure verkiezing nieuwe oudervereniginglid.
In de praktijk is het zo dat er aan het begin van ieder schooljaar een nieuw ouderverenigingslid namens groep 1 instroomt en de overige leden meeverhuizen naar de volgende groep. Een ouder kan om bepaalde redenen eerder stoppen. Na vier jaar volgen altijd nieuwe verkiezingen.
De verkiezing gaat als volgt:

Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders van de kinderen uit groep1 een brief mee, waarop zij kunnen aangeven of zij interesse hebben in deelname aan de oudervereniging.
Daarna krijgen alle ouders van de kinderen uit groep 1 weer een brief waarop alle kandidaten staan. Hierop kunnen zij aangeven naar wie hun voorkeur uit gaat.
Uiteindelijk worden de stemmen geteld en het nieuwe lid bekend.
Het nieuwe ouderverenigingslid verzorgt een klein stukje voor op ouderportaal,
waarin hij/zij zich voorstelt aan alle andere ouders van de school.
De ouderraad ouder van groep 5 (is dan vier jaar lid) geeft aan of hij/zich herkiesbaar stelt en er komt brief voor de ouders van groep 5 of zij interesse hebben in deelname aan de oudervereniging.  
Daarna krijgen alle ouders van de kinderen uit groep 5 weer een brief waarop alle kandidaten staan. Hierop kunnen zij aangeven naar wie hun voorkeur uit gaat.
Uiteindelijk worden de stemmen geteld en het nieuwe lid bekend.
De verantwoording voor de verkiezingen ligt bij het bestuur van de oudervereniging.


Financieel jaarverslag.
Het financiële jaarverslag komt één keer per jaar en is na de vergadering in mei opvraagbaar bij onze penningmeester Astrid Fransen, of te lezen op ons ouderportaal.