Meer over de oudervereniging

Algemene informatie.

Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:

Voorzitter: Ineke Donkers
Penningmeester : Astrid Fransen
Secretaris : Sandy Brouwers
Bestuursleden : Marieke Ottenheim, Anja de Bijl, Anneke Maes, Hanneke Gerrits, ouder groep 1
Teamlid : Hetty Oosterveen

Vergaderen
De oudervereniging vergadert vijf keer per jaar. Notulen worden na goedkeuring geplaatst op het ouderportaal. Bij elke vergadering is een teamlid (Hetty) aanwezig.

Samenwerking
Door een goede samenwerking met ouders, de teamleden en de oudervereniging wordt de betrokkenheid van de ouders met de school vergroot en worden de algemene belangen van leerlingen en ouder behartigd. Door deze ondersteuning kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden.
Oproepen voor ouderhulp verlopen via ouderportaal.

Procedure verkiezing nieuwe oudervereniginglid
In de praktijk is het zo dat er aan het begin van ieder schooljaar een nieuw ouderverenigingslid namens groep 1 instroomt en de overige leden meeverhuizen naar de volgende groep. Een ouder kan om bepaalde redenen eerder stoppen. Na vier jaar volgen altijd nieuwe verkiezingen. De verkiezing gaat als volgt:

Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders van de kinderen uit groep 1 een brief mee, waarop zij kunnen aangeven of zij interesse hebben in deelname aan de oudervereniging. Daarna krijgen alle ouders van de kinderen uit groep 1 weer een brief waarop alle kandidaten staan. Hierop kunnen zij aangeven naar wie hun voorkeur uit gaat. Uiteindelijk worden de stemmen geteld en het nieuwe lid bekend.
Het nieuwe ouderverenigingslid verzorgt een klein stukje voor op ouderportaal, waarin hij/zij zich voorstelt aan alle andere ouders van de school. De ouderraad ouder van groep 5 (is dan vier jaar lid) geeft aan of hij/zich herkiesbaar stelt en er komt brief voor de ouders van groep 5 of zij interesse hebben in deelname aan de oudervereniging. Daarna krijgen alle ouders van de kinderen uit groep 5 weer een brief waarop alle kandidaten staan. Hierop kunnen zij aangeven naar wie hun voorkeur uit gaat. Uiteindelijk worden de stemmen geteld en het nieuwe lid bekend. De verantwoording voor de verkiezingen ligt bij het bestuur van de oudervereniging.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar bedraagt 25 euro per kind. Leerlingen die vóór 1 januari instromen betalen het volledige bedrag. Leerlingen die na 1 januari instromen betalen 12,50 euro. Leerlingen die na 1 april instromen hoeven geen bijdrage meer te betalen. De samenstelling van dit bedrag is bedoeld voor allerlei activiteiten voor leerlingen die op school plaatsvinden zoals sinterklaasviering, kerstviering en dergelijke en voor de reisvergoeding voor de ouders die rijden. Voor het jaarlijkse schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd. Wij vragen u vriendelijk om deze bijdrage vóór 1 oktober over te maken op rekeningnummer IBAN NL31RABO0106278614 ten name van oudervereniging De Peelparel. Vermeldt u bij de overboeking a.u.b. duidelijk de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). Als u vragen hebt over de ouderbijdrage bent u van harte welkom bij een van de leden of bij de leerkracht van uw kind.

Financieel jaarverslag.
Het financiële jaarverslag komt één keer per jaar en is na de vergadering in mei opvraagbaar bij onze penningmeester Astrid Fransen.