Meer over de MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR praat, denkt en beslist mee over alle beleidsterreinen die de school aangaan. De MR houdt zich onder andere bezig met: de schoolgids, het schoolplan, mogelijkheden om de communicatie met en naar ouders te optimaliseren, schooltijden, het vakantierooster enz. Zaken die besproken gaan worden kunt u steeds op de agenda van de vergaderingen terugvinden in Ouderportaal. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. 

Onze MR bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De directeur is als adviserende gesprekspartner op uitnodiging van de MR bij deze vergadering aanwezig. De medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen ouders en leerkrachten naar het bestuur.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn? Geef dit dan van te voren aan via ons mailadres.

Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u contact met ons opnemen door een van onderstaande leden aan te spreken, of per mail.

Ons mailadres:  Peelparel.MR@prodas.nl 
                         
Samenstelling:                                     
Oudergeleding:                                      Personeelsgeleding:
Ad Crommentuijn (voorzitter)                   Irma van Rijt
Erik Janssen (secretaris)                         Franca Boots

Binnen PRODAS is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het is vanzelfsprekend dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is een taak van directie, bestuur, leerkrachten in samenspraak met de M.R.